Praktyki
Odsłony: 4085

Informacja o organizowaniu praktyk zawodowych

Data dodania: 2011-04-20 08:08:26

  Zarząd PSRWN Oddział w Radomiu prowadzi praktyki zawodowe w  zakresie wyceny nieruchomości.
  Pełnomocnikiem d/s organizacji i prowadzenia praktyk w naszym Oddziale jest zatwierdzony
  przez PFSRM - HENRYK OSIŃSKI, tel. 48 3441403, kom. 601 889 759, [email protected]
  Praktyki prowadzone są w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
  11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
  nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 marca 2014r. poz. 328)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych. 
Osoby zainteresowane odbyciem praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączonych dokumentach:

REGULAMIN  Informacja PFSRM nt organizacji praktyk

Wpisanie do rejestru stowarzyszeniowego osób objętych systemem odbywania praktyk, a następnie wydanie dziennika praktyk następuje w oparciu o:
•    ustawę z dnia 22 września 2004 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zm.,
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. z późn. zm.
•    porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i PSRWN Oddział  w Radomiu.

Aby otrzymać dziennik praktyk i rozpocząć praktykę zawodową należy:
•    wypełnić wniosek pobierz wniosek
•    wypełnić oświadczenie, dotyczące spełnienia przez kandydata warunków umożliwiających przystąpienie do praktyk zawodowej pobierz oświadczenie

•    wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych pobierz oświadczenie
•    dostarczyć zobowiązanie od opiekuna praktyk - osoby uprawnionej
•    dostarczyć harmonogram praktyki zawodowej zapewniający kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyk, uzgodniony i podpisany przez prowadzącego praktykę
•    dostarczyć dyplom ukończonych studiów kierunkowych bądź studium podyplomowego w zakresie szacowana nieruchomości
•    wpłacić 121,40 zł tytułem "wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa na konto 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574
•    wpłacić 500 zł tytułem "koordynacji praktyk zawodowych" na Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Radomiu, ul. W. Krukowskiego 1, 26-600 Radom, nr konta: 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662,
•    dostarczyć kopie dowodów wpłat.

Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Osobami prowadzącymi praktyki są doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi, będący członkami PSRWN Oddział w Radomiu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u Pełnomocnika praktyk: Henryk Osiński,
tel. kont. 601 889 759.
Rozpatrywanie złożonych wniosków następuje nie później niż po upływie 3 tygodni od daty złożenia wniosku.

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 274143
Wykonanie: Dan-net