Standardy zawodowe
Odsłony: 4965

 

 

Jedynym standardem zawodowym obowiązującym na podstawie art. 175 ust 1 w związku z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz.U.2014.518 ze zm.) wszystkich rzeczoznawców majątkowych jest ogłoszony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” (Dz. Urz. MIiB z 01.09.2017, poz. 59).

Jednocześnie zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 5/03/2012 z marca 2012 r. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, są zalecane rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym w sfederowanych stowarzyszeniach do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska.

Oznacza to, że wchodzące w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) standardy wyceny, noty interpretacyjne oraz tymczasowe noty interpretacyjne nie stanowią podstaw prawnych wykonywania operatu szacunkowego, jednak mogą stanowić podstawy metodyczne jego opracowania, oparte o autorytet organizacji zawodowej. Wymienione wyżej opracowania nie stanowią standardów zawodowych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. 2014.518 ze zm.), do których przestrzegania zgodnie z art. 175 ust 1 powołanej ustawy zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy.

STANDARDY ZAWODOWE

Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB z dnia 1.09.2017]

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE

KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 08.08.2014)

KSWP Wartość Rynkowa - po zmianie uogn.doc

KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE

KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 11.07.2011 r.]

KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.]

KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia...-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r

KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r

KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015 r.]

KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych

NOTY INTERPRETACYJNE

NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r., w. 08.08.20

NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014

NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.](1)

ARCHIWUM

KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.]_1

KSWP_1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r. Uchwałą RK nr 6_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.]

KSWP_2 Wartości inne niż wartość rynkowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 7_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.]

KSWP_3 Operat szacunkowy [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 5_12_2013 z dnia 16.12.2013 r.]

KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości [wyłaczono z PKZW z dniem 31.12.2016 r.]

KSWS - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [wyłączono z PKZW Uchwałą RK nr 13_06_2014 z dnia 05.06.2014 r.]

KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9_2007 z dnia 13.04.2007 r.]

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 274132
Wykonanie: Dan-net