Regulamin Zarządu Oddziału
Odsłony: 918

Regulamin Zarządu Oddziału

Data dodania: 2012-09-16 13:34:31

REGULAMIN
Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa:

1. Zakres działania i organizację pracy Zarządu Oddziału

2. Kompetencje i zadania Członków Zarządu Oddziału.

§ 2 

Podstawą działalności Oddziału PSRWN jest Statut PSRWN, a w szczególności mają zastosowanie
§12, § 13, § 14, § 15, § 16, §27, §38, § 39, §43, § 44, § 45, § 46 § 54.

§ 3

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezes Zarządu, do 5 Członków Zarządu i dwóch zastępców
wybieranych przez Walne Zebranie  Członków /Delegatów/ Oddziału na okres 3-letniej kadencji.

2. W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, skład ten
podlega  uzupełnieniu na Ogólnym Zebraniu Oddziału w drodze wyboru nowego Członka Zarządu na
okres do końca kadencji.

§ 4

Prezes Zarządu w czasie 14 dni po Walnym Zebraniu Członków /Delegatów/ Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału,
celem wyboru V- ce prezesa Zarządu, sekretarza i skarbnika  oraz przydziału obowiązków i zadań
między Członków Zarządu.

§ 5 

Przekazanie obowiązków nowo wybranemu Zarządowi Oddziału przez ustępujący Zarząd Oddziału następuje
w ciągu 7 dni, po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Oddziału. 

§ 6

1. Korespondencja i dokumenty Zarządu Oddziału podpisywane są: 

- przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz w odniesieniu do dokumentów o charakterze finansowym
– wraz ze Skarbnikiem Oddziału. 

2. Prezes Zarządu Oddziału może upoważnić Sekretarza i Skarbnika Oddziału do jednoosobowego
podpisywania korespondencji w ustalonym zakresie. 

 

II. Zakres działania i organizacja pracy Zarządu Oddziału 

§ 7

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

   - reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, działania w jego imieniu na swoim terenie oraz ochrona
interesów zawodowych jego członków,

   - kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami
     władz naczelnych PSRWN,

   - szerzenie i programowanie celów i zadań PSRWN za pomocą stałych zebrań, odczytów itp.,

   - przyjmowanie składek członkowskich,

   - przyjmowanie i skreślanie członków PSRWN.

   - opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi  Głównemu,

   - zarządzanie majątkiem Oddziału,

   - składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i    
     finansowej Oddziału,

   - powoływanie i rozwiązywanie Komisji Opiniodawczo - Rozjemczej.

   - powoływanie i rozwiązywanie Komisji, klubów, Rad, zespołów rzeczoznawców do realizacji
     działalności gospodarczej i prowadzenie praktyk zawodowych. 

   -  nadawanie godności zasłużonego Seniora PSRWN.

2. Całokształtem działalności Oddziału kieruje Prezes Zarządu Oddziału. 

§ 8

1.   Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Oddziału drogą imiennych
zawiadomień zawierających termin, miejsce i porządek obrad, ewentualnie niezbędne materiały,
co najmniej na 7 dni przed zebraniem. Dopuszcza się zawiadomienie drogą elektroniczną.

3. W zebraniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji oraz inne osoby, których obecność jest
celowa ze względu na tematykę obrad.

4. Uchwały i decyzje Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Zebrania. 

§  9

1. W razie niemożliwości wzięcia udziału w zebraniu, Członek Zarządu /lub osoba zobowiązana do o
becności na zebraniu/ powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu, a jeśli jest to niemożliwe - usprawiedliwić
swą nieobecność na następnym zebraniu. 

2. Jeśli wskutek zapowiedzianej nieobecności na zebraniu /ust. 1/ nie byłoby ono prawomocne,
Prezes Zarządu Oddziału odwołuje zebranie i wyznacza nowy termin. 

§ 10 

1. Zebrania protokołowane są w księdze protokółów. 

2. Protokół zebrania powinien zawierać: 

     a/ nazwiska osób obecnych na zebraniu, 

b/ nazwiska osób nieobecnych, z zaznaczeniem usprawiedliwienia bądź nie usprawiedliwienia nieobecności,

c/ porządek obrad, 

d/ nazwiska osób biorących udział w dyskusji,

e/ treść podjętych uchwał z zaznaczeniem wyników głosowania. 

III. Zadania Członków Zarządu Oddziału

§ 11

1. Sekretarza Oddziału

Sekretarz Oddziału jest odpowiedzialny za sprawne i terminowe organizowanie i wykonanie prac
biurowo - administracyjnych Oddziału.  W szczególności do zadań Sekretarza Oddziału należy: 

a/ przygotowanie materiałów na zebranie Zarządu Oddziału i oraz sporządzenie protokółów z tych zebrań, 

b/ nadzór nad realizacją harmonogramów podjętych uchwał,

c/ współudział w opracowaniu projektów planów pracy Oddziału oraz sprawozdań z działalności Oddziału, 

d/ prowadzenie i nadzór nad całością dokumentacji oddziału oraz prowadzenie ewidencji Członków Oddziału, 

e/ podpisywanie korespondencji w zakresie ustalonym przez Prezesa Oddziału, 

g/ utrzymywanie kontaktu z innymi stowarzyszeniami pokrewnymi oraz właściwymi jednostkami
organizacyjnymi NOT. 

 

2. Skarbnik Oddziału

Skarbnik Oddziału jest odpowiedzialny za prawidłową, pod względem merytorycznym, oraz zgodną z
obowiązującymi przepisami, działalność finansową Oddziału. 

Do zadań Skarbnika Oddziału należy w szczególności: 

a/ opracowanie preliminarzy i sprawozdań w myśl założeń Zarządu Oddziału i zaleceń Zarządu
Głównego Stowarzyszenia, 

b/ realizowanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,

c/ organizowanie zbierania składek członkowskich, współpraca z Sekretarzem Oddziału w zakresie
aktualizowania ewidencji członków. 

3. Pozostali Członkowie Zarządu Oddziału.

Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczą w realizacji celów i zadań Oddziału zgodnie z przydzielonym
przez Prezesa Zarządu, przyjętym na zebraniu Zarządu Oddziału i przez Członków zakresem
obowiązków i zadań.

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

Poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w razie potrzeby rozwinięte przez Zarząd
Oddziału szczegółowymi opracowaniami, wymagającymi aprobaty Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

Zgodnie z Uchwałą ZG  Regulamin ma moc obowiązującą z  dniem 06 lipca 2012 r. 

©PSRWN Radom 2010                Odwiedziny serwisu: 219285
Wykonanie: Dan-net